اين جمهوری اسلامی هرچی بنده ازش حمايت می کنم اصلاح نمی شه که نمی شه. شب عيدی همه فک و فاميل را مجبور کرديم که روی کانال جمهوری اسلامی سال را تحويل کنند به اميد اون سرنا و دهل هميشگی که نمی دانم چه مرگ شان بود که سال تحويل در حرم مطهر امام رضا روضه می خواندند و وسط روضه يکی گفت لحظه تحويل سال و همچنان روضه بر قرار ماند و نه سازی و نه دهلی! بعد هم که مقام معظم تشريف آوردند و با ديدن چهره پر نور ايشان ما تازه مطمئن شديم که بعله سال تحويل شده است...
عيد همه مبارک بنده هم از امروز به جمع دوستان بی کار اوپوزيسيون پيوسته و همچنان که ايشان سی سال است آرزو می کنند، آرزو می کنم که ايشالّله شش ماه ديگه که "اينا" رفتن بر می گرديم وطن همه گی باهم می زنيم و می رقصيم.