برسد به دست فرح خانم:
اين ويدو ها را فرح خانم ما در آمريکا نمی تواند ببيند. اين لينک را بگيريد و برنامه سی بی سی در مورد ايران را ببينيد.