من بوستن ام و امشب می خوام برم مس شب کريسمس! کسی پيشنهادی چيزی داره؟ و کلاً کسی هست که بخواد بياد بريم کليسا امشب؟

فعلاً به نظرم اين کليسای ترنيتی خوب چيزيه مخصوصاً که معماری اش به نظرم خيلی خوشگله و سال های پيش که يک بار رفته بودم داخل اش، خوندم که از روی اياسوفيا طراحی شده ولی من هرچی نگاه می کنم نمی فهمم چطوری چون تا اونجايی که من می دونم اين کليسای اياسوفيا کلاً فقط می شه حدس زد که قبلاً چه ريختی بوده! حتی فکر کنم که نقشه کلی اينکه چی کجا بوده هم خيلی دقيق نيست و معلوم نيست وسط بناهايی که ترک ها اضافه کردن چی از زمان بيزانتين بوده و شکل کلی اش چی بوده، ولی خوب گويا اين آقای هنری هابسون ريچاردسون معمارِ اين کليسا يک حدس هايی زده است!

تنها ايراد بسيار بزرگ اين کليسا فکر کنم اين باشه که با توجه به اينکه خيلی معروفه، احتمالاً خيلی شلوغ می شه و آدم از موسيقی و همخوانی گروه کر هيچی نخواهد فهميد. بنابر اين اگر کسی اينجا وارده و يک کليسای نقلی با گروه کر خوب و ارگ نواز شايسته می شناسه خبر کنه لطفاً اجرش با جيزز عزيز!

به رسم هر سال اين هم پاشن سنت ماتيوی باخ، گوش بديد تا زندگی تان عوض شود!

Fuck Jesus & Matthew
به اين گوش کنيد: