ویلبر می خواهد خودش را بکشد.

Posted by Picasa
.
.
.
.
.
.
.
.
به سبک بابک:
-What do you think will happen in a broad sociological sense if we all go around killing ourselves?
-I guess we’ll be a nor
mal group.
به سبک هپلی:
حالت سیستم قبل از تماشای فیلم: این چه زندگی سگی هست! من باید بلافاصله بعد از اینکه مامانم مرد، خودم رو خلاص کنم.
حالت سیستم بعد از تماشای فیلم: شاید بهتر باشه اول خوب لهجه اسکاتلندی یاد بگیریم بعد خودم رو خلاص کنم.