دقدقه های آبگوشتی فمنيستی
می گم ها....اين بابا ما هميشه به داداشمون می گفت که "يک مادر و دختر دست و پا کن، دختره مال من و مادره مال تو." يک بار به عقل ناقص من و ننه آقا نرسيد که به اين بابامون بگيم يک پسر و پدر جور کن، پدره مال دخترت، پسره هم مال زنت.