رفته بوديم استان فرانسوی زبان کبک چادر بزنيم ديديم که تا اتازونی نيم ساعت راه بيشتر نيست سر اسب
را کشيديم به سمت مرز. مهمترين نتيجه اين سفر اين بود که بدون اینترنت نيز زندگی توان کردن. اتازون نامه
سّيد سيبيل در دست چاپ است.