تو می دونی آروين، تو می دونی که نابغه هستی؟*


با وجود ادعا های مکرر بنده بر نداشتن مهر مادری، بسياری از دوستان و آشنايان معتقدند که بنده بسيار توان عشق ورزيدن از نوع مادرگونه دارم. بنده مهر مادری ندارم اما عاشق سينه چاک تنها رفيق چهار و نيم ساله ام هستم. آروين فرزند زن کرد و شير علی عکاس از نيم سالگی در حال رشد و نمو در همسايگی من هست. در مقابل آروين تمام فلاسفه دنيا بايد تشريف ببرند لنگ بياندازند. روزی زن کرد مشغول تربيت فرزندش بود که ناگهان آروين نگاهی عاقل اندر سفيه به زن کرد انداخت و گفت: "من اخلاق دوست ندارم." از اين هم بگذريم- امروز داشت به مادرش توضيح مي داد که "مي خواهم نازلی زشت ببينه." شاهکار جديد آروين همين نقاشی است که اينجا مي بينيد. بنده که افتخار خریداری اولين مداد شمعی و کاغد را برای آروين دارم، همينجا اولين شاهکار نقاشی اش را به نمايش می گذارم. مربی مهد کودک آروين بعد از اينکه اين شاهکار انتزاعی را مشاهده کرد از آروين می پرسد که چه کشيده. آروين هم خيلی جدی می گويد:
This is anything, that’s why it’s nothing.
يعنی: اين هر چيزی است، برای همين هيچ است.
*تو می دونی تکه کلام آروين هست. او همه جمله هايش را با "تو می دونی" شروع می کند