اگر حوصله داريد که يک ورژن سياسی تر و ضد سيستم تر گی پريد را ببينيد، امروز ساعت دوی بعد الظهر در همان مسير مارچ کونی ها، بارونی ها مارچ خواهند کرد.

دايک مارچ عملاً تظاهراتی سياسی است و معمولاً آنچنان جذابيتی برای آنها که به قصد تماشای چيز های عجيب و غريب می آيند و با کل مساله روز-گی ها به عنوان يک مساله توريستی/تماشايی برخورد می کنند ندارند. در طول سالهايی که تقريباً من همه دايک مارچ ها را رفته ام، يک نفر ايرانی دوربين به دست هم نديده ام که از فريک شوی "اينها" عکس بگريند و برای رفقا بفرستند. من البته هميشه عکس گرفته ام و در اين سيبيل هم گذاشته ام که اين يکی نه چندان "فريک شو" هم لااقل در اين وبلاگستان فارسی ظهور کند.

اتفاقاً برای آن دسته از دوستان خانواده دوست و خانواده پرست که می ترسند بچه هاشان اخلاق شان خراب شوند اگر يک مشت کونی و بارونی را مشاهده کنند، اين دايک مارچ زرق و برق اش کمتر است و شعار های سياسی هم زياد می دهند که خوب ممکن است برای جنبه ايجاد آگاهی برای بچه ها تان خوب باشد. هرزگاهی البته دوستان با ممه های برهنه رد می شود که نشان از برابری سينه زن و مرد دارد، که در اين صورت باز هم اين ممه های عريان ضرری برای بچه های شما ندراد. خودمانيم اين يک پستان نآقابل اين همه جنجال ندارد. از همين الان دختران و پسران خود را برای برابر دانستن بدن هاشان آماده کنيد، که ده سال بعد شاهد يک ممه بوس دهنده ديگر در آسانسور نباشيم.
دايک مارچ را از دست ندهيد، آدم های خيلی شريفی بين لزبين ها، بای ها و ترانس های اين مارچ اند.