کنفرانس بسيار با شکوه ايران و ايران شناسی در قرن بيستم امروز و فردا در دانشگاه تورونتو
برای اطلاعات بيشتر به وب سايت کنفرانس برويد
دارم از خواب می ميرم و تمام شب مشغول درست کردن از اين يارو ها بودم که اسم سخنران ها رو توشون می زارن بعد می زنن به سينه شون.
حوصله آدم های مهم را ندارم از آن بد تر از آن حوصله آدم ها موفق را ندارم و از آن بدتر حوصله آدم های پولدار موفق را ندارم و آز بدتر حوصله بچه پولدار هايی را که همه کار دنيا به آنها بستگی دارد را ندارم و از آن بدتر حوصله خودم را هم ندارم ....
کنفرانس را بياييد تا احساس اهميت کنيد