اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد. اگر به کلنگ رای نمی دهيد لااقل به توکا نيستانی رای دهيد: