جای همه شما خالی، سيما اومده واسه همين کنفرانس چند روز ديگه و فردا کوبيده پارتی است در حيات بی آب و علف منزل آيدای پياده اينها..داشتم در اينترنت تحقيقات کوبيده اي می کردم که ناجور ناگهان در نگاه اول عاشق شدم...اين هم عشق جديد من: