ازدواج موقت

ملت شهيد پرور، اين بحث صيغه متعه در کامنت دونی خيلی شکل جالب ومتفاوتی گرفته، شرکت کنيد سر جدتان...ممنون!
--------
شما حاضريد دست شريک جنسی خود را بگيريد و برداريد برويد پيش آخوند و بگويد که به طور رسمی صيغه نکاح موقت (ازدواج موقت) را جاری کند؟ فکر می کنید کلاً اين کار خوبی است، کار بدی است؟ شما با کسی که فکر می کند قرار است شريک دائمی زندگی تان باشد طبق عرف قرار ثبت ازدواج دائم داريد اما ناگهان از دوستتان (يعنی من) می شنويد که بابا چه کاری است، برو موقت اش کن که حق و حقوقت بيشتر است، آیا نظرتان عوض می شود و می رويد ازدواج موقت کنيد؟ اصولاً چقدر به ثبت رسمی ازدواج (نه شرعی آن) معتقديد و فکر می کنيد حقوق تان را تامين می کند؟ چند نفر از شما اگر با کسی ازدواج موقت کنيد، به در و همسايه و فک و فاميل می گويد که من صيغه فلانی ام يا که فلانی صيغه من است (حالا زبان مردسالارانه اش را بی خيال)؟
شما به چه ازرش خانوادگی پايبنديد و چرا؟ آيا شما به تک همسری التزام اخلاقی داريد؟

فرهاد در کامنت ها گفته:
" در فرهنگ ایرانی ، و نه علما و ملاها ، صیغه یعنی جنده شرعی ، ببخشید اگر بی ادبی شد ولی لفظ دیگری نیست"
خوب سئوال ها هم اضافه شد. شما با برچست "جنده شرعی" مشکل داريد؟ آيا حاضريد قدم پيش بگذاريد بدعت بگذاريد و معنی صيغه ازدواج موقت را در ميان اطرافيانتان عوض کنيد -با توجه به اينکه از لحاظ شرعی و قانونی در اين چهارچوب آزادی های بيشتری خواهيد داشت و به همان نسبت امنيت بقای منافع مالی معنوی ازدواج ممکن است کم شود؟

هرکس فحش بدهد، کامنتش را پاک می کنم، می خواهم محيط جوری باشد که مردم بتوانند در بحث شرکت کنند!