کتاب رفيقم آيدا احديانی و توکا نيستانی


خود توکا هم اينجاست. بلند شيد بياييد برای ديدن توکا و آيدا و کتابشون