چرا ايرانيان به احمدی نژاد رأی دادند؟
ياداشت های عليرضا حقيقی را در اين مورد بخوانيد. عليرضا حقيقی آناليست سياسی رسمی آگورا ست! ما يک آگورا داريم که هفت ساله آخر هفته ها جمع می شويم و آنجا مي زنيم در سر و کله هم و بحث می کنيم. از وقتی هم مرتضوی روی کار آمده، يک مشت از اين اصلاح طلب های تبعيدی و تبعيدی پشيمان هم به ما اضافه شدند. آقای حقيقی هم از همين گروه اول هست. نقد های سياسی اش خيلی خوب هستند.ممکن هست که مطالبش اول حرص تان را در بياورد که در اين صورت يک ليوان آب بخوريد و بعد خوب فکر کنيد و آنگاه خواهيد فهميد که "چه با حال!!" اينکه «چی شد احمدی نژاد شد» تا که همه تحليلگران سياسی انگشت به دهان بمانند، بماند. ولی وبلاگ حقيقی اين مساله را بهتر از خيلی از اين تحليلگران آبدوغ خياری برسی کرده. بخوانيد:
غافلگيری انتخاباتی
چند نکته کوتاه درباه انتخابات
رأی دادن برای حالگيری
بی بی سی خاورميانه هم يک قسمتی برای نظرات در مور رأی به احمدی نژاد گذاشته بود که جالب هست.

در ضمن هنگام خواندن اين مطالب به تاريخ پست شدن هم توجه کنيد. نکته اين که وقتی همه داشتند کرسی شعر می گفتند، آقای حقيقی اينها را نوشته. من که بلد نيستم، آنها که بلدند به اين وبلاگ لينک بدهند که همه بلاگستان بهره برد انشاألّله!!! يکی هم دست من را بگيرد اين بلوگ رولينگ را به من خنگ بياموزد.