اين بهنام است. او برادر من است. او يک کانادايی-ايرانی است. بهنام برای اينکه وارد اين دانشگاه بشود کلی زحمت کشيده.بهنام خيلی نترس است. بهنام از تنها چيزی که می ترسد مامورين ف.ب.اي و مهاجرت آمريکاست. او با ويزای دآنشجويی در آمريکا زندگی می کند. بهنام هر لحظه نگران است که او را از امريکا اخراج کنند و درسش نا تمام بماند.
بهنام نقاش است، او تروريست نيست.